Erkenningen


Calibris/SBB erkenning

Keurmerk ISO 9001
Contract met gemeenten in Zuid-Kennemerland

Contract met diverse zorgverzekeraars

Contactgegevens


ContactZorg BV
Bloemendaalseweg 273

2051 GE Overveen 

Noord-Holland

023-711 44 94

Copyright ContactZorg. All Rights Reserved.

Persoonlijke verzorging,

Het doel van persoonlijke verzorging is het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten).


Persoonlijke verzorging omvat o.a. activiteiten op de volgende gebieden:

  • Hulp bij ADL-taken, zoals zich wassen, zich kleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties.

  • Hulp bij beperkingen op het gebied van zelfverzorging van haren, zich opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, controle  op inname medicijnen. 

Persoonlijke verzorging bevat ook advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging.


Begeleiding,

Contact    023-7114494

Het doel van verpleging is het uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden en ongemak.


Verpleging houdt in het in verpleegkundige termen verhelderen van de gezondheidsproblematiek van de cliënt en hierop aansluitend de nodige verpleegkundige interventies uitvoeren, zoals verpleegtechnisch handelen, controle lichaamsfuncties, wonden of stomaverzorging bij een niet intacte huid, ondersteuning bij uitscheiding (katheter, etc.), inbrengen van maagsonde of katheter, geven van injecties.

Verpleging bevat tevens enige begeleiding tijdens de verpleging in de vorm van advisering, instructie en voorlichting over omgaan met ziekte, behandeling, therapie, hulpmiddelen, waaronder advisering van informele zorgers. Verpleging kan ook enige persoonlijke verzorging bevatten, voorzover die direct samenhangt met het verpleegkundig werk bij de cliënt (“80-20 regel”). Bij een structurele en substantiële inzet van ADL-hulp zal naast verpleging apart de functie ‘persoonlijke verzorging’ worden ingezet en geregistreerd.

Bij begeleiding gaat het om het bevorderen, en behouden van de zelfredzaamheid.

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in, en regie over, het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Hierdoor kan worden voorkomen dat de cliënt verwaarloost.
Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt in staat stelt om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een rolstoelgebonden persoon.

Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.

De uitgangspunten van ContactZorg voor palliatieve zorg zijn:

  • Kwaliteit van leven en waardig sterven staan centraal.
  • De behoeften van patiënten en naasten spelen een belangrijke rol. Ook rouwzorg hoort hierbij.
  • Er is ondersteuning en aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten.
  • Daarnaast hebben onze cliënten zo veel mogelijk zelf de regie over de laatste fase van hun leven.
  • Er is extra aandacht voor mantelzorgers.
  • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening.

Palliatieve zorg,

Verpleging,